අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 349 ක්

අද දිනයේ මෙ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 349 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න