අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 936 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 936 ක් මෙරටින් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න