අද මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 336 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 336 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න