අද මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 351 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 351 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න