අද (02) මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 361 ක්

නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 361 ක් අද දිනයේ මේ දක්වා වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න