අද (03) මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 354 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 354 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න