අද (07 ) කොරෝනා ආසාදිතයන් 772 ක්

අද දිනයේ වාර්තාවන සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 772 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ තවත් ආසාදිතයන් 410ක් මෙරටින් හදුනා ගැනීම සමඟයි.

පුවත යවන්න