අද (21) මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 1,180ක්

The Commander of the Army General Shavendra Silva stated that 1,180 new corona infections have been identified so far today (21).

පුවත යවන්න