අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අධ්‍යාපනය දරුවන්ට අවදානම් / විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංග ඉද්දවෙල(Video)

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දරුවන් වැඩි වේලාවක් ඉගෙනුම් කටයුතුවල යෙදීමෙන් අක්ෂි ආබාධ ඇතිවිය හැකි බව අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංග ඉද්දවෙල මහතා පවසනවා.

 

 

පුවත යවන්න