අන්තර් පළාත් සියලු බස් රථ සේවා අත්හිටුවයි

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අන්තර් පළාත් බස් රථ සේවා අත්හිටුවා තිඛෙනවා.

ඒ අනුව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සහ පුද්ගලික බස් රථ සේවා පළාත් අතර ධාවනය අත්හිටුවීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

අත්‍යවශ්‍ය සේවා සදහා වෙනත් බස් රථ සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

පුවත යවන්න