අන්තවාදී සංවිධාන 11ක් තහනම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ත්‍රස්ත්‍රවාදය වැලැක්වීමේ පනත යටතේ අන්තවාදී සංවිධාන 11ක් තහනම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එහි දැක්වෙන්නේ රටතුල සාමය පවත්වාගෙන යාම තහවුරු කිරීමේ කාර්ය අරමුණින් සහ ජාතික ආරක්ෂාව ,මහජන සාමය සහ නිතියේ ආධිපත්‍යායේ හිතසුව පිණිස මෙම සංවිධාන තහනම් කරන බවයි.

එම සංවිධානවල සාමාජිකයෙකුවීම ,නායකත්වය සැපයීම, නිල ඇදුම්, සංකේත හෝ ලාංජන හෝ ධජ පැළදවීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම, එසවීම හෝ සන්තකයේ තබා ගැනීම රැස්වීම් කැදවීම, රැස් කිරීම හෝ ඊට සහභාගීවීම නොකළයුතු බව එම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයෙන් තහනම් කර තිබෙනවා.

අදාළ වැරදි සිදුකරන පුද්ගලයින්ට අවුරුදු 20 ට නොඅඩු කාලයක් සඳහා සිර ගත කිරීමට යටත් බව මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයෙන් සඳහන්.

 

පුවත යවන්න