අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටින ඛනිජ තෙල් සේවකයින් මහින්ද රාජපක්ෂ හමුවෙයි

ඛනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති නායකයින් සහ මේ වන විට අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටින ඛනිජ තෙල් සේවකයින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග සාකච්ඡාවකට එක්වුණා.

වෘත්තීය සමිති නායකයින් හා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර සාකච්ඡාව පැවැත්වුණේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ විජේරාම පිහිටි නිල නිවසේදීයි.

පසුගියදා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ඇති වූ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හමුවේ වෘත්තීය සමිති නායකයින් හා සේවකයන් විසිදෙනෙකු අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට කටයුතු කෙරුණා. ඒ පිළිබදව හිටපු ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීමට වෘත්තීය සමිති නායකයින් කටයුතු කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න