අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය 

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

342,223

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ58.97%
58.97% Complete
Generic placeholder image

202,348

සජිත් ප්‍රේමදාස34.87%
34.87% Complete
Generic placeholder image

22,879

අනුර කුමාර දිසානායක3.94%
3.94% Complete
Generic placeholder image

1,635

ආරියවංශ දිසානායක0.28%
0.28% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 580,346
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 4,916
මුළු ඡන්ද විමසී 585,262
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 682,450

අනුරාධපුර ආසන ප්‍රතිපල

 අනුරාධපුර-නැගෙනහිර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 49,708 60.71%
සජිත් ප්‍රේමදාස 25,910 31.64%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,567 5.58%
මහේෂ් සේනානායක 309 0.38%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 81,879
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 836
මුළු ඡන්ද විමසී 82,715
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 97,314


 මිහින්තලේ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 30,815 57.36%
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,320 35.96%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,245 4.18%
ආරියවංශ දිසානායක 186 0.35%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 53,723
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 461
මුළු ඡන්ද විමසී 54,184
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 64,810


 කලාවැව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 63,306 60.89%
සජිත් ප්‍රේමදාස 34,215 32.91%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,023 3.87%
අජන්තා පෙරේරා 334 0.32%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 103,960
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 773
මුළු ඡන්ද විමසී 104,733
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 123,938


 අනුරාධපුර-බටහිර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 51,091 59.35%
සජිත් ප්‍රේමදාස 30,301 35.20%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,789 3.24%
ආරියවංශ දිසානායක 251 0.29%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 86,090
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 683
මුළු ඡන්ද විමසී 86,773
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 102,705


 හොරොව්පොතාන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 36,698 54.42%
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,274 40.44%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,967 2.92%
ආරියවංශ දිසානායක 206 0.31%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 67,438
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 484
මුළු ඡන්ද විමසී 67,922
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 79,155


 කැකිරාව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 39,361 56.65%
සජිත් ප්‍රේමදාස 26,538 38.19%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,929 2.78%
ආරියවංශ දිසානායක 219 0.32%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 69,481
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 493
මුළු ඡන්ද විමසී 69,974
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 83,254


 මැදවච්චිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 42,287 60.40%
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,423 33.46%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,619 3.74%
ආරියවංශ දිසානායක 231 0.33%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 70,006
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 537
මුළු ඡන්ද විමසී 70,543
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 82,173


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 28,957 60.62%
සජිත් ප්‍රේමදාස 15,367 32.17%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,740 5.74%
මහේෂ් සේනානායක 248 0.52%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 47,769
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 649
මුළු ඡන්ද විමසී 48,418
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 49,101