අප්‍රේල් 12 විශේෂ නිවාඩු දිනයක් කරයි

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අප්‍රේල් 12 වැනිදා රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතැයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

පුවත යවන්න