අභියාචනාධිකරණයට නව සභාපතිවරයෙක්

අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති, විනිසුරු අර්ජුන ඔබේසේකර මහතා අද (14) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා අභියාචනාධිකරණයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස සහ මහාධිකරණයේ හිටපු විනිසුරු ශෂී මහේන්ද්‍ර මහතා අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් ලෙස ද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

May be an image of text that says 'මාධ්‍ය නිවේදනය ஊடக வெளியீடு PRESS RELEASE Tel President's Media 386572 අංශය,ජ අංශය,ජනාධිපති அலுவலகம், resident's olombo නිවේදන අංක- 21/147 2021-06-14 12.00 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට නව විනිසුරුවරයෙක් සහ අභියාචනාධිකරණ නව සහාපති දිවුරුම් දෙයි... භියාවනාධිකරණයේ සහාපති, විනිසුරු අර්ජුන ඔබේසේකර මහතා අද (14) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ ජනාධිපති ගෝඨාහය රාජපක්ෂ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය. මැතිතුමා ඉදිරියේ අභියාවනාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා, අහියාවනාධිකරණයේ නව සහාපතිවරයා ලෙස සහ මහාධිකරණයේ හිටපු විනිසුරු ශෂී අභියාවනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් ලෙස දිවුරුම් දුන්හ. මහේන්ද‍ර මහතා ජනාධිපති ලේකම් .බී. ජයසුන්දර මහතා මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියේය ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය 2021 -06-14 Email:pmdnews2020@gmail.com www.president.gov.lk Facebook:www.facebook.com/gotabayar/ twitter:.witer.com/otabayaR'

පුවත යවන්න