අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ ගත් විශේෂ තීන්දු තීරණ

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීන්දු තීරණ

May be an image of text

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

May be an image of text

 

පුවත යවන්න