අයහපත් කාලගුණයෙන් දිස්ත්‍රික් 7ක පවුල් 2750කට පීඩා

දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ දිස්ත්‍රික් 07ක පවුල් 2750ක් පීඩාවට පත්ව ඇති බව ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

පීඩාවට පත්ව ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 11542ක් නව අතර අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ පුද්ගල මරණ 3ක් වාර්තා වී ඇති බවයි එම මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළේ.

පුවත යවන්න