අලුත් වුණ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න/ මත්පැන් තහනමත් ඉවතට

විවාහ මංගල උත්සවතුළ මත්පැන් පිළිගැන්විය නොහැකි බවට නිකුත් කර තිබු තහනම ඉවත් කර තිඛෙනවා.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කළ නවතම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවල මේ බව දැක්වේ.

ලබන 31 වනදා දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබුණා.

 

පුවත යවන්න