අලුතින් හුදකලා කළ ප්‍රදේශ

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද උදෑසන සිට හුදකලා කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර උතුර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ කුඩා වස්කඩුව බටහිර -කොටස එලෙස හුදකලා කෙරෙනු ඇත.

මේ අතර රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කොළොන්න පොලිස් බලප්‍රදේශයේ දාපනේ ප්‍රදේශය අද උදෑසන සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කිරීමට ද පියවර ගෙන තිබේ.

පුවත යවන්න