අලුතින් හුදකලා කළ සහ හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

දිස්ත්‍රික් දෙකක තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් අද උදෑසන සිට හුදකලා කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කොළොන්නාව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ සේරපුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ශ්‍රී ආනන්දරාම පාර සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩකවෙල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ කොටවල ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදකලා කළ බව යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

මේ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මහබාගේ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ කෙරඟපොකුණ ජෝර්ජ් පාර ග්‍රාම නිලධාරී වසම අද උදෑසන 06 සිට හුදකලා භාවයෙන් ඉවත් කර තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න