අවසරයකින් තොරව විදේශ මුදල් විකිණිම හෝ හුවමාරුව තහනම්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවසරයකින් තොරව විදේශ  මුදල් විකිණිම හෝ හුවමාරු කිරීම්වලට නිතරවීම තහනම් වන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව එවැනි අනවසර  විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නන්  පිළිබඳව තොරතුරු  ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බංකුවේ විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුවේ  011 2398827, 011 2477375 හෝ 011 2398568 යන දුරකතන අංකවලට දැනුම් දෙන්නැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

පුවත යවන්න