අවුරුදු 55ට වැඩි අයට කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ/ ශ්වසන අපහසුතා ඇත්නම් වහාම ප්‍රතිකාර ගන්නැයි උපදෙස්

අවුරුදු 55ට වැඩි ඕනෑම අයකුට කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ , ශ්වසන අපහසුතා මතුව ඇත්නම් වහාම රෝහලකින් ප්‍රතිකාර ලබාගන්නා ලෙස ජනතාවට දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න