ආනයනික පොල් තෙල්වල පිළිකා කාරක – ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය තහවුරු කරයි

ආනයනික පොල් තෙල්වල පිළිකා කාරක අඩංගුව බවට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය මගින් තහවුරු කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය මගින් පරීක්ෂාවට ලක් කළ පොල්තෙල් වල මෙලෙස පිළිකා කාරක අඩංගු බව තහවුරු වී ඇත.

ඒ අනුව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය යටතේ රදවා තිබු පොල් තෙල් තොග ඇතුලත් කන්ටේනර් නැවත හරවා යැවීමට පියවර ගනු ඇත.

 

පුවත යවන්න