ආයතන කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස නම් කර තවත් ගැසට් නිවේදනයක්

අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිළිබද සදහන් තවත් ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිඛෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කළ මෙම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් සීමාසහිත ලංකා සතොසල සමූපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාවල ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවල සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ සමුපකාර සමිති මගින් ඉටුකරනු ලබන සියලුම සේවාවන් හා තවත් ආයතන කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස නම් කර ඇත.

 

 

පුවත යවන්න