ආසාදිතයන් අඛණ්ඩව ඉහළට / අද 942 යි

අද (27) දිනට කොවිඩ් ආසාදිතයින් 942ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
මෙය මාස කිහිපයකට පසු වාර්තා වූ වැඩිම දෛනික ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවයි.

Asaditha px 900 27 01 22

පුවත යවන්න