ආසාදිත රැදවියන් ගැන තොරතුරු දැනගන්න බන්ධනාගාරයෙන් නව ඒකකයක්

‘කොවිඩ්-19’ ආසාදිත වන රැඳවියන්ගේ තොරතුරු ඥාතීන්ට ලබාදීමට විශේෂ කොවිඩ් තොරතුරු ඒකකයක් පිහිටුවීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබෙනවා.

කොවිඩ් ආසාදිත සියලු රැඳවියන්ගේ තොරතුරු මෙම ඒකකය මගින් ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබෙන බවයි,බන්ධනාගාර කොමසාරිස් චන්දන ඒකනායක මහතා සඳහන් කරන්නේ.

බන්ධනාගාර ගත රැඳවියා කොරෝනා ආසාදිත නම් පමණක් 011- 46 77 101 අංකය ඔස්සේ අදාළ රැඳවියා පිළිබඳ තොරතුරු ඥාතීන්ට විමසීමේ හැකියාව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න