ඇමතිවරුන්ට වැටුප් නවතන්න එජාපයෙන් තවත් මෝසමක්

නව ආණ්ඩුව විසින් පත් කළ අමාත්‍යාංශය ලේකම්වරුන්ට නෛතිකව එම කටයුතු කිරීමට බලයක් නැතැයි පවසමින් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ අද තවත් මෝසමක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා.
එමගින් දන්වා ඇත්තේ නව රජය නීති විරෝධී බැවින් කැබිනට් / රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට හා ඔවුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලවලට වැටුප් ගෙවීමට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට නෛතිකව බලයක් නොමැකි බවයි.