ඇමති බැසිල් ලිත් නඩුවෙන් නිදොස් කොට නිදහස්

ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කර ලිත් බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් අධිචෝදනා ලැබ සිටි අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් දෙදෙනා නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබෙනවා.
ඒ දිවි නැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් රුපියල් දෙකෝටි අනුහතර ලක්ෂයක් වැයකර ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කර ළිත් බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් අධිචෝදනා ලැබ සිටියා.

පුවත යවන්න