ඇමති මහින්ද අමරවීරට කොරෝනා

පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා හට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න