ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තාවන්ට නිවාසවලින් බැහැරවීම තහනම්

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සේවයේ නියුතු කාන්තාවන්ට නිවාසවලට වී සිටින්නැයි, තලේබාන් සටන්කාමීන් දැනුම් දී තිබේ .

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා අනාවරණ කළේ , නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරනතුරු තාවකාලිකව මෙම ක්‍රියාමාර්ගය අනුගමනය කරන්නැයි තලේබාන් සටන්කාමීන් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තාවන්ට දැනුම් දී ඇති බවයි.

මීට පෙර තලේබාල් පාලන කාලය තුළ කාන්තාවන්ට සේවය කිරීම සඳහා අවසර ලබා දී නොතිබුණි.

පුවත යවන්න