ඉදිරි සති දෙක තුළ සියලු උත්සව තහනම් කෙරේ

අද සිට ඉදිරි සති දෙකක කාලය තුළ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියලු රාජ්‍ය උත්සව නවතා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කලේ අදාළ කාලය තුළ පුද්ගලික අංශයේ සියලු උත්සව, සාද සියල්ලම තහනම් කිරීමට තීරණය කළ බවයි.