ඉන්දියාවේ දුම්රිය මාර්ගයට ඇද වැටුණු දරුවකු දුම්රිය සේවකයකු විසින් බේරා ගනී(VIDEO)

ඉන්දියාවේ මුම්බායි දුම්රිය ස්ථානයේදී දුම්රිය මාර්ගයට ඇදවැටුණු දරුවකු දුම්රියේ ගැටීමට පෙර බේරා ගැනීමට එහි සේවකයකු සමත්ව තිබෙනවා.
ඒ තම ජීවිතය ද අවදානමකට ලක් කර ගනිමිනුයි.

පුවත යවන්න