ඉන්දියාව මුල්වරට රුසියාව පසුකරයි / විදෙස් සංචිතවලින් ලෝකයේ 4 වන තැනට

ඉන්දියාවේ විදෙස් සංචිතය මුල්වරට රුසියාව පසුකර යාමට සමත්ව තිබෙනවා.
බිස්නස් ස්ටෑන්ඩර්ස් පුවත්පත වාර්තා කළේ ඒ අනුව ඉන්දියාවේ විදෙස් සංචිත ඩොලර් බිලියන 580.3 ක් බවට පත්ව ඇති බවයි.
මේ සමග ලෝකයේ 4 වන දැවැන්තම විදෙස් සංචිතය හිමි රට බවට ඉන්දියාව පත්වනවා.
මේ දක්වා සිව්වන තැන පසුවූ රුසියාව ඩොලර් බිලියන 580.1 ක් සමග 5 වන තැනට පත්ව තිබුණා.
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වාර්තා අනුව ලෝකයේ වැඩිම විදෙස් සංචිතය සතු රට චීනයයි.
ජපානය දෙවන තැන හා ස්විස්ටර්ලන්තය 3 වන තැන පසුවනවා.

පුවත යවන්න