ඉන්ධන නැතිව කැලණිතිස්ස නවතී / දිනපතා විදුලි කප්පාදුවක්

ඉන්ධන නොමැති නිසා  කැලණිතිසසේ බලාගාරයේ ජනන කටයුතු අද පස්වරුවේ සිට නතර කළ බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය කියයි.

එම නිසා අද සිට දිවයිනපුරා ප්‍රදේශ ගණනාවක දිනකට පැය දෙක හමාරක විදුලිය කාන්දුවක් සිදු කරන බව ද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

ඉන්ධන  නොමැති වුවහොත් ඉදිරියේදී තවත් බලාගාරවල ජනන කටයුතු නතර කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි ද මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

පුවත යවන්න