ඉන්ධන පෝලිම්වල මිය ගිය අයට වන්දි ගෙවන්න /ඕමල්පේ සෝභිත හිමි

ඉන්ධන පෝලිම්වල සිටියදී ජීවිත හානි වන සියලු පුද්ගලයින් සඳහා රජය විසින් වන්දි ලබාදිය යුතු බව ඕමල්පේ සෝභිත හිමි පවසනවා.

“පෝලිම්වල මියයන මිනිසුන්ගේ සංඛ්‍යාව එන්න එන්නම වැඩිවෙයි. මොකද මේ අර්බුදයට විසඳුමක් පේන තෙක්මානයක නැති නිසා, පෝලිම්වල මියයන අය පමණක් නෙමෙයි රණ්ඩු දබර නිසා රෝහල් ගතවන අය, අංගවිකල තත්ත්වයේ අයත් ඉදිරියටත් බිහිවෙයි. දැනටත් බිහිවෙලා ඉන්නවා. රජය මඟින් නිර්මාණය කළ මේ අර්බුදය රජයේ වගකීමෙන් බැහැරවීමට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා පෝලීම්වලින් විපතට පත්වන සියල්ලන්ටම රජය වන්දි ගෙවිය යුතුයි. ප්‍රමාණවත් වන්දියක් ගෙවිය යුතුමයි. මේ විපතට පත්වන අයට හුදු ශෝක ප්‍රකාශයක් පළකිරීම පමණක් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. පෝලිම් ඇතුළුකොට ඇති මේ අරගලයේදී ජීවිත හානිවන මේ සියල්ලටම රජය වන්දි ගෙවිය යුතුයි. එපමණක් නොවේ රෝහල් ගතවන තුවාල ලබන අංග හානියට පත්වන ප්‍රමාණවත් වන්දියක් රජය මඟින් ගෙවිය යුතුයි ලබා දියයුතුයි.”

පුවත යවන්න