ඉරානයේ චබහාර් වරයේ මෙහෙයුම් ඇරඹීමේ සූදානමක්

ඉරානයේ චබහාර් වරායේ මෙහෙයුම් ඇරඹීම සඳහා ඉන්දියාව උපකරණ සම්පාදනයේ දෙවන අදියර ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව එම වරාය වෙත දොඹකර යොමුකිරීම සිදුකළ බවයි ඉන්දියාව පවසන්නේ.
අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 25 ක මුදලක් මේ වෙනුවෙන් වැය කර තිබෙනවා.
චබහාර් වරාය වසර 15ක් වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේ මෙහෙයුම් සඳහා භාවිත කිරීමටයි ඉන්දියාව හා ඉරානය ගිවිසුමකට එළඹ ඇත්තේ.
ඒ අනුව කඩිනමින් එහි මෙහෙයුම් අරඹන බවද ඉන්දියානු රජය පවසනවා.

පුවත යවන්න