ඊයේ දිනයේ PCR 17කට එක් කොරෝනා ආසාදිතයෙක්

PCR පරීක්ෂණ 17කට එක් ආසාදිතයකු හමුවන මට්ටමින් ඊයේ දිනයේදී කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වන බව අනාවරණ වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව ගතවූ දිනයේ පරීක්ෂණ 27,104 ක් සිදුකර තිබෙනවා
එහිදී දේශීය වශයෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 1,491 ක්.

පුවත යවන්න