ඊයේ දිස්ත්‍රික්ක 25 තුලින්ම ආසාදිතයන් / වැඩිම කොළඹින් 197 යි

ගතවූ පැය 24 තුල මෙරට දිස්ත්‍රික්ක 25 ම ආවරණය වන පරිදි නව කොරෝනා ආසාදිතයන් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අතරින් වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වන 197 ක් කොළඹින් වාර්තා වුණා.
කොළඹ 1 ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවන ආසාදිතයන් ගණන 27 ක්.

ගතවූ පැය 24 තුල මෙරට දිස්ත්‍රික්ක 25 ම ආවරණය වන පරිදි නව කොරෝනා ආසාදිතයන් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අතරින් වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වන 197 ක් කොළඹින් වාර්තා වුණා.
කොළඹ 1 ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවන ආසාදිතයන් ගණන 27 ක්.ගතවූ පැය තුල මහනුවරින් ආසාදිතයන් 110 ක් , ගම්පහින් 106 ක් වාර්තා වුණා.
කුරුණෑගල , ගාල්ල ,රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ද ආසාදිතයන් 30 ඉක්මවා තිබෙනවා.

පුවත යවන්න