ඊයේ මොරටුවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 7ක්

ගතවූ පැය 24 තුල මොරටුවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 7ක් වාර්තා වුණා.
පිළියන්දලින් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 8ක්.

පුවත යවන්න