ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කුලියාපිටියෙන්,මහනුවරින්,පන්නිපිටියෙන් හා මොරටුවෙන්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 94 ක්.
එහිදී පන්නිපිටියෙන් ආසාදිතයන් 13ක් හා මොරටුවෙන් ආසාදිතයන් 11ක් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 54 යි.
කුරුණෑගලින් ආසාදිතයන් 43 ක් වාර්තා වූ අතර ඉන් 25 දෙනකු කුලියාපිටියෙන් හමුවුණා.
කළුතරින් ආසාදිතයන් 41 යි.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 22ක් වාර්තා වූ අතර ඉන් 19 ක් මහනුවර නගරයෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න