ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහින්

ඊයේ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. එම සංඛයාව 208 ක්.

පුවත යවන්න