ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහින් (278) ගනේමුල්ලෙන් 23 යි

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් පිරිසක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 278 ක්.
ඉන් ආසාදිතයන් 23ක් ගනේමුල්ලෙන් වාර්තා වුණා.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 261 ක්.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 79, මහනුවරින් ආසාදිතයන් 88 ක් , කුරුණෑගලින් 51 ක් හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 47 ක් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න