ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් තලංගම , රත්නපුරය හා රුවන්වැල්ලෙන්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 60 ක්.
ඒ අතරින් 29 දෙනකු තලංගමින් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 40යි. ඉන් 14ක් වාර්තා වුණේ කැළණියෙන්.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 34ක් හඳුනාගත් අතර ඉන් 23ක් රත්නපුර නගරයෙන් සොයා ගැණුනා.
යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 24ක් වාර්තා වුණා.
ඉන් 13 දෙනකු යාපනය නගරයෙන් හඳුනා ගැණුනා.

රුවන්වැල්ල නගරයෙන් ආසාදිතයන් 18 යි.

පුවත යවන්න