ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් පිලියන්දලින්, කැළණියෙන් හා රත්නපුරයෙන්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම ආසාදිතයන් 83 න් 24ක් කැළණියෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා.
කොළඹින් ආසාදිතයන් 49 ක් පමණක් වාර්තාවූ අතර ඉන් 31 ක් පිළියන්දලින්.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 55 යි.
රත්නපුර නගරයෙන් 18, කලවාන 14, බලංගොඩින් ආසාදිතයන් 10 යි.
අනුරාධපුර නගරයෙන් ද ආසාදිතයන් 17 ක් හඳුනා ගැණුනා.

 

පුවත යවන්න