ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් බොරලැස්ගමුවෙන් , රත්නපුරයෙන්

ගතවූ දිනයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 104 ක් වාර්තා වුණා.
බොරලැස්ගමුවෙන් ආසාදිතයන් 16 ක් , කොටිකාවත්තෙන් 12ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 63 යි. සීදූවෙන් ආසාදිතයන් 12 යි.
රත්නපුරයෙන් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 35 යි.
රත්නපුර නගරයෙන් ආසාදිතයන් 15 ක් සොයා ගැණුනා.
විදෙස්ගතව සිටි පැමිණි පිරිසේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 21 යි.


පුවත යවන්න