ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් යාපනය , ඇඹිලිපිටිය , මහනුවර හා මොරටුවෙන්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් රත්නපුරයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 62 ක්.
ඇඹිලිපිටියෙන් ආසාදිතයන් 32 ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.
යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 59 යි.
යාපනය නගරයෙන් ආසාදිතයන් 55 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 51 ක් වාර්තා වුණා.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 50 ක් වාර්තාවන අතර ඉන් 22ක් මහනුවර නගරයෙන් සොයාගෙන තිබුණා.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 40ක් වාර්තාවූ අතර ඉන් 19 ක් මොරටුවෙන් වාර්තා වුණා.
මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 35ක් හා විදෙස්ගතව පැමිණි 35 දෙනකු ද ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න