ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් රත්ගම , කටුනායක , බලංගොඩ හා කොළඹ කොටුවෙන්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගම්පහ හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවලින් වාර්තා වුණා.
ඒ ආසාදිතයන් 66 බැගින් හඳුනා ගැනීම සමඟයි.
මේ අතරින් ගාල්ලේ රත්ගමින් ආසාදිතයන් 47 ක් හා ඇල්පිටියෙන් දස දෙනෙකු වාර්තා වුණා.
කටුනායකින් ආසාදිතයන් 38 යි.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 38 ක් පමණක් වාර්තා වූ අතර ඉන් 21ක් කොළඹ කොටුවෙන්.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 25 න් 21ක් බලංගොඩින් හමුව තිබෙනවා.

 

පුවත යවන්න