ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් රත්නපුරයෙන් / පිළියන්දලින් ආසාදිතයන් 19 ක්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම ගණන 72 ක්.
කුරුවිටින් ආසාදිතයන් 15 යි.
කොලඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 63 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
පිළියන්දලින් ආසාදිතයන් 19 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 57 ක් හඳුනාගත් අතර ඉන් 10 දෙනකු මීරිගමින් හමුවුණා.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 29 න් 16 දෙනකු වාර්තාවූයේ උඩගමින්.


පුවත යවන්න