ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් හෝමාගමින් හා රත්නපුර නගරයෙන්

ගතවූ දිනය තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 105 ක්.
හෝමාගමින් ආසාදිතයන් 28 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 68 ක් හඳුනා ගැනුනා.
මීරිගමින් ආසාදිතයන් 12 යි.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ආසාදිතයන් 68 ක් වාර්තාවන අතර ඉන් 13ක් වාර්තා වූයේ මහනුවර නගරයෙන්.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 51 ක් හමුවූ අතර ඉන් 17ක් කළුතර නගරයෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා.
රතනපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 51 ක් හමුවූ අතර ඉන් 18ක් රත්නපුර නගරයෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න