ඊයේ (03) වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් රත්මලානෙන් හා හංවැල්ලෙන්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවුණා.
රත්මලානෙන් ආසාදිතයන් 33 ක් හා හංවැල්ලෙන් ආසාදිතයන් 30 ක් වාර්තා වුණා.
හෝමාගමින් ආසාදිතයන් 20 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 93 ක් වාර්තා වූ අතර ඉන් 16 ක් ගම්පහ නගරයෙන් හදුනා ගැණුනා.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 34 යි.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 60 , ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 63 ක් , කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 74 ක් , මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 30 ක්, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 53 ක් ලෙස මෙම ආසාදිතයන් වාර්තා වනවා.

 

පුවත යවන්න